De economische groei deed zich niet gelijkmatig in alle sectoren voor. De sectoren waartoe de kernklanten van de bank worden gerekend, laten het volgende beeld zien. In de bedrijfstak verhuur en verkoop van onroerend goed, waaronder de woningcorporaties vallen, was sprake van een gematigde toename van de bedrijvigheid. In de sector niet-commerciële dienstverlening, waartoe overheid, zorg en onderwijs worden gerekend, bleef de groei van de economische activiteit achter bij de meeste andere bedrijfstakken.

Annual Report, BNG Bank 2017

 

“Economic growth was not evenly spread across all the sectors. The picture for the sectors which cover the bank’s core clients is as follows. In the real estate sales and rental sector, which covers the housing associations, there was a moderate increase of economic activity. In the non-commercial services sector, covering public authorities, healthcare and education, the growth of economic activity lagged behind that in most other business sectors.”

De beleggingen in beursgenoteerde aandelen vormen een substantieel deel van de beleggingsportefeuille. We zijn met deze beleggingscategorie begonnen, omdat we voldoende data beschikbaar hebben om een goede meting te kunnen doen. Bovendien is onze relatie met CO2-uitstoot in deze categorie duidelijk: we zijn als aandeelhouder immers mede-eigenaar van de ondernemingen die CO2-uitstoot veroorzaken.

PGGM Pensioenbeheer

“Investments in listed equities account for a substantial part of the investment portfolio. We started in this investment class because we have sufficient data available to make reliable measurements. Furthermore, our relationship with CO2 emissions in this class is clear, since, as a shareholder, we jointly own the companies that cause CO2 emissions.”

Uw gegevens worden of verwerkt ten behoeve van het (sluiten) van een overeenkomst, of omdat u daar (uitdrukkelijk) toestemming voor gegeven heeft, of er een wettelijke grondslag voor is of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij niet met u samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Privacy Statement,
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

“Your data are processed for the performance of a contract, in order to take steps at your request prior to entering into a contract, because you have given your (explicit) consent for the processing, pursuant to a legal ground or because we have a legitimate interest. Without your personal data, we are unable to conduct business with you. We consider it important that you know what we do with your personal data and what your rights are. This way you can be assured that your data are in safe and reliable hands with us.”